Becikowe – komu przysługuje i jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku?

Po narodzinach dziecka rodzice mają do dokonania kilku formalności, w różnych urzędach. Wśród nich warto pamiętać o złożeniu wniosku o becikowe, na podstawie którego otrzymamy jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł.

Zasady przyznawania becikowego (inaczej: jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka) reguluje ustawa o świadczeniach rodzinnych. Jest to świadczenie zależne od kryterium dochodowego, które wynosi obecnie 1922 zł na członka rodziny. Aby je otrzymać należy udać się do miejskiego ośrodka pomocy społecznej, lub innej jednostki miasta bądź gminy, zajmującej się realizacją świadczeń rodzinnych. Na miejscu otrzymamy wniosek do uzupełniania, oraz spis dokumentów.

Jakie dokumenty trzeba mieć ze sobą?

Co do zasady, większość dokumentów obecnie pozyskiwana jest drogą elektroniczną. Nie musimy już przedstawiać aktów urodzenia dzieci, ani zaświadczeń z urzędu skarbowego. Podstawowym dokumentem jest natomiast zaświadczenie od lekarza prowadzącego ciąże, potwierdzającego, iż kobieta przebywała pod opieką lekarską od co najmniej 10 tygodnia ciąży. Większość lekarzy ginekologów ma własne druki do becikowego i bez problemu otrzymamy go na miejscu.

Zasady obliczania dochodu

Wypełniając wniosek podajemy w nim skład rodziny. Wpisujemy w nim rodziców dziecka (matka, ojciec, nawet jeżeli nie są razem w formalnym związku), małżonka rodzica, dzieci do ukończenia 25 roku życia, pozostające na utrzymaniu rodziców. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy na dziecko mamy zasądzone alimenty od drugiego rodzica, lub ojciec jest nieznany – wówczas nie uwzględniamy go składzie rodziny.

Obliczając dochód rodziny uwzględniane są dochody z roku bazowego (na okres zasiłkowy 2018/19 podstawą są dochody z 2017 roku). Należy jednak pamiętać, że musimy uwzględnić wszelkie zmiany zachodzące w sytuacji dochodowej. Jeżeli nastąpi utrata dochodu, np. w przypadku zakończenia stosunku pracy, do dokumentów dołączamy świadectwo pracy i PIT-11. W sytuacji uzysku dochodu przedstawiamy dochody z miesiąca następującego po miesiącu uzyskania dochodu (druk zaświadczenia do pobrania w urzędzie lub stronach internetowych).

Ile czasu na złożenie wniosku?

Wniosek o jednorazową zapomogę, czyli becikowe 2019, składamy w terminie do ukończenia przez dziecko 1 roku życia. Złożyć go możemy na miejscu w urzędzie, wysłać drogą pocztową lub elektroniczną. Ta ostatnia opcja jest póki co możliwa przez platformę ePUAP, która wymaga elektronicznego podpisu (tzw. Profil Zaufany).

Jeżeli spełniamy kryterium dochodowe do zasiłków rodzinnych (aktualnie 674 zł na członka rodziny), możemy wnioskować także o tzw. „drugi tysiąc” czyli dodatek do zasiłku rodzinnego, z tytułu urodzenia się dziecka. Niektóre gminy posiadają także własne programy i świadczenia lokalne. O ich dostępność warto spytać na miejscu, we właściwej jednostce gminnej.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *