Spadek – to warto wiedzieć

Testament i spadek

    Testament jest to rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci mające na celu zapisanie zgromadzonego majątku wskazanej osobie lub instytucji. Testament może być spisany odręcznie lub w kancelarii notarialnej.   W testamencie spadkodawca wskazuje osoby powołane do spadku po nim.

    Spadek jest ogółem praw i obowiązków, które po śmierci spadkodawcy przechodzą w drodze dziedziczenia na jego następców prawych. Do masy spadkowej wchodzą nie tylko prawa majątkowe, ale również zobowiązania majątkowe spadkodawcy. Spadek uważa się za otwarty z chwilą śmierci spadkodawcy, wówczas też jego spadkobiercy nabywają po nim prawa i obowiązki majątkowe.

Powołanie do spadku

    Do spadku mogą zostać powołane osoby, które żyły w momencie śmierci spadkodawcy, dzieci poczęte – jeżeli urodzą się żywe oraz instytucje i organizacje. Powołanie do spadku następuje w formie testamentu lub wynika z przepisów prawa.

Przyjęcie i odrzucenie spadku

    Spadkobierca powołany w testamencie może przyjąć prawa i obowiązki po zmarłym spadkodawcy lub je odrzucić.

W przypadku przyjęcia spadku rozróżniamy:

  • przyjęcie spadku proste – bez ograniczenia odpowiedzialności za ewentualne długi spadkowe
  • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – z ograniczeniem odpowiedzialności za zobowiązania spadkodawcy

    Spadkobiorca, który odrzuca spadek, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o jego odrzuceniu przed upływem 6 miesięcy od momentu, kiedy dowiedział się o śmierci spadkodawcy. Oświadczenie takie składa się przed sądem lub w kancelarii notarialnej.

Zachowek

    Instytucja zachowku ma na celu ochronę osób z najbliższej rodziny spadkodawcy przed skutkami podjętych przez niego, niekorzystnych dla nich decyzji – dotyczących powołania do spadku i darowizn na rzecz innych osób lub instytucji. Do zachowku maja prawo osoby pominięte w testamencie lub w darowiznach dokonanych za życia spadkodawcy.

Kto jest uprawniony do zachowku

Do zachowku uprawnieni są:

  • małżonek
  • zstępni – czyli dzieci, wnuki, prawnuki i praprawnuki
  • rodzice spadkodawcy

    Do zachowku nie są natomiast uprawnieni członkowie dalszej rodziny spadkodawcy i jego rodzeństwo. Ponadto do zachowku nie są uprawnione również osoby, które zostały wydziedziczone przez spadkodawcę, odrzuciły spadek lub wyrokiem sądu zostały uznane za niegodnych dziedziczenia. Do zachowku nie ma prawa również małżonek, z którym spadkodawca był w separacji lub przeciw któremu złożył uzasadniony wniosek o rozwód lub separację z jego winy.

Wysokość zachowku

   Wysokość zachowku wynosi połowę wartości udziału spadkowego, jaki spadkobierca otrzymałby w świetle przepisów prawa spadkowego. Jeżeli osobą uprawnioną do zachowku jest dziecko lub osoba dorosła trwale niezdolna do pracy – zachowek wynosi dwie trzecie wartości udziału spadkowego. Do zapłaty odpowiedniej kwoty zachowku jest zobowiązana osoba, która odziedziczyła majątek po spadkodawcy lub na rzecz której spadkodawca poczynił darowizny.

Stwierdzenie nabycia spadku

    Stwierdzenie nabycia spadku jest wydawane na podstawie postanowienia sądu i jest dowodem nabycia przez spadkobiorcę praw i obowiązków po osobie zmarłej. Wniosek o sądowe stwierdzenie nabycia może złożyć każda osoba fizyczna lub instytucja, która posiada w tym interes prawny.

Wniosek o sądowe stwierdzenia nabycia spadku

Sądowe stwierdzenie nabycia spadku jest najczęściej orzekane na wniosek:

  • wierzycieli spadkodawcy – ma na celu wyegzekwowanie spłaty zadłużenia osoby zmarłej
  • wierzycieli spadkobiercy – w tym przypadku dłużnikiem jest spadkobierca, uzyskanie stwierdzenia nabycia spadku umożliwi wyegzekwowanie kwoty jego zadłużenia, z uzyskanego przez niego spadku
  • zapisobiercy – ma na celu podjęcie przez spadkobiercę działań w kierunku wykonania zapisu testamentowego
  • spadkobiercy – w celu wykazania swoich praw do spadku po zmarłym

 

    Nabycie spadku wiąże się więc nie tylko z uzyskaniem korzyści materialnych, ale także ze zobowiązaniami wobec wierzycieli osoby zmarłej i innych uprawnionych osób.

Wiecej na temat spadków możesz przeczytać na stronie partnera https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-spadkowe/

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *