Ewidencja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy a lista obecności

Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy.

Kodeks pracy wyraźnie mówi o konieczności prowadzenia przez każdego pracodawcę ewidencji czasu pracy. Obowiązek ewidencjonowania jest niezależny od typu i wielkości przedsiębiorstwa oraz liczy zatrudnionych pracowników. Działanie to, ma na celu prawidłowe ustalanie wynagrodzenia oraz innych świadczeń przysługujących z tytułu stosunku pracy. Ponadto, ewidencja czasu pracy jest podstawowym dokumentem wymaganym podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Przepisy nie narzucają jednoznacznego sposobu ewidencjonowania, dlatego pracodawcy mają całkowitą dowolność w ich wyborze. Dopuszczane jest zarówno prowadzenie dokumentacji papierowej, jak również elektronicznej. Informacja o rodzaju prowadzonej ewidencji i osobie za to odpowiedzialnej powinna zostać umieszczona w umowie zawartej z pracownikiem.

Jakie elementy powinna zawierać ewidencja?

Prawidłowo prowadzona ewidencja czasu pracy powinna zawierać informacje takie jak:

  • dane pracodawcy i pracownika,
  • okres, którego dotyczy,
  • czas przepracowany ogółem (w tym wyszczególnione niedziele, święta, prace w porze nocnej, godziny nadliczbowe, dni wolne),
  • dyżury,
  • zwolnienia chorobowe,
  • urlopy,
  • usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności.

Lista obecności

Lista obecności jest podstawowym narzędziem dokumentującym obecność pracownika w pracy. Zazwyczaj składa się z daty oraz podpisów pracowników, składanych w momencie przybywania bądź opuszczania zakładu pracy. Prosta forma listy sprawia, że brakuje w niej szczegółowych informacji dotyczących np. godzin nadliczbowych lub opuszczenia pojedynczych godzin w ciągu dnia. Lista obecności, jest więc dobrym dokumentem kadrowym, lecz nie może zastąpić całkowitej ewidencji czasu pracy. Prowadzenie i przechowywanie list obecności samo w sobie jest działaniem niewystarczającym i stanowi wyłącznie bazę dla szczegółowej ewidencji czasu pracy. Ewidencjonowanie wyłącznie na podstawie list obecności mogłoby zostać zakwestionowane przez kontrolera z Państwowej Inspekcji Pracy.

Lista obecności w formie elektronicznej

Obecnie pracodawcy coraz częściej korzystają z elektronicznych systemów, będących praktyczną alternatywą dla papierowych list obecności. Tradycyjny podpis zastępuje tu odczyt elektromagnetycznej karty przypisanej indywidualnie każdemu pracownikowi. Tego typu rozwiązanie stosowane jest szczególnie w dużych zakładach produkcyjnych, gdzie stanowi swego rodzaju oszczędność czasu i papieru. Specjaliści z zakresu prawa pracy zalecają robienie systemowych wydruków i dawanie ich do podpisu pracownikom, tak by stanowiły konkretne dowodu podczas ewentualnej sprawy sądowej.\

zobacz wiecej https://pewny-prawnik.pl/blog/141/ewidencja-czasu-pracy-a-lista-obecnosci-pracownikow

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *