Do kiedy przysługują alimenty?

Podstawową przesłanką obowiązku alimentacyjnego jest niezdolność dziecka do samodzielnego utrzymania. I to ta zasada determinuje wszystkie następne orzeczenia, również po dojściu dziecka do pełnoletności. Obowiązek alimentacyjny utrzymuje się zwykle do czasu usamodzielnienia się dziecka i podjęcia przez niego pracy. Jednak tą cezurą wcale nie musi być ukończenie 18 lub 26 lat życia w przypadku dzieci kontynuujących naukę na uczelniach wyższych.

Do kiedy przysługują alimenty? 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie precyzuje górnej granicy wieku dziecka uprawnionego do otrzymywania alimentów. Jeżeli dziecko jest już pełnoletnie, ale cały czas kontynuuje naukę, również po ukończeniu 26 roku życia rodzice cały czas mają obowiązek płacenia alimentów. Taka sytuacja może powstać np. wtedy, gdy studiujące dziecko bezpośrednio po obronie pracy magisterskiej pragnie kontynuować naukę poprzez przewód doktorski.

Podobnie dziecko pełnoletnie przewlekle chore lub niepełnosprawne. Nawet gdy ukończy ona 30 lat lub więcej a wiadomo, że nigdy nie będzie w stanie się usamodzielnić finansowo z uwagi na trwałą niepełnosprawność, obowiązek alimentacyjny rodziców nigdy nie wygaśnie.

Ustanie obowiązku alimentacyjnego

Najczęściej ustanie obowiązku alimentacyjnego w przypadku dzieci pełnoletnich wynika z zaprzestania przez nie nauki. Gdy dziecko studiuje, ale zaniedbuje naukę, nie zdaje egzaminów z własnej winy, stosuje różne wybiegi, by formalnie przedłużać studia i nie podejmować pracy, rodzice mogą, oficjalnie, poprzez wniesienie sprawy do sądu, zaprzestać płacenia alimentów. Muszą jedna udowodnić w sądzie, że otrzymywane od rodziców pieniądze są wydawane przez dziecko w sposób nienależyty. Ustanie obowiązku alimentacyjnego może nastąpić:

  • gdy dziecko osiąga wystarczające dochody, pozwalające mu na pokrycie kosztów utrzymania
  • gdy dziecko pełnoletnie nie kontynuuje nauki

Obowiązek alimentacyjny może zostać utrzymany w następujących okolicznościach:

  • gdy dziecko wchodzi w związek małżeński, ale nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać; wówczas obowiązek alimentacyjny przechodzi bezpośrednio na współmałżonka a jeżeli i on nie jest w stanie mu sprostać, obowiązek alimentacyjny będzie w dalszym ciągu spoczywał na rodzicach
  • gdy dziecko nie może samodzielnie utrzymać się z powodu choroby, nawet wtedy gdy niemożność wynika z narkomanii czy choroby alkoholowej
  • gdy dziecko, mimo że już dawno przekroczyło wiek pełnoletności, nie może utrzymać się samodzielnie z powodu niepełnosprawności fizycznej, psychicznej lub nieuleczalnej choroby

zobacz też https://pewny-prawnik.pl/blog/12/alimenty-do-kiedy-przysluguja

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *