Zażalenie na postanowienie

Zażalenie na postanowienie

Zażalenie w postępowaniu administracyjnym  –

Cechą postępowania administracyjnego jest jego dwuinstancyjność, co przyznaje stronom prawo do niezgadzania się z decyzją lub postanowieniem wydanym przez organ administracji. Takie podważenie aktu administracyjnego może mieć formę odwołania lub zażalenia. Weźmy pod lupę drugi z tych sposobów. Przepisy dotyczące zażalenia reguluje XXI rozdział Kodeksu postępowania administracyjnego. Zażalenie przysługuje tylko i wyłącznie na postanowienia ściśle wskazane w Kodeksie. Jest to rozwiązanie procesowe odmienne niż w przypadku odwołania, które przysługuje od decyzji wydanych przez sąd w I instancji. Zażalenie na postanowienie sądu Przykłady takich postanowień to:

  • postanowienie o odmowie przywrócenia terminu,
  • postanowienie o o odmowie wszczęcia postępowania
  • postanowienie o odmowie umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów, uwierzytelniania takich odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów,
  • postanowienie o odmowie zwolnienia z kary grzywny,
  • postanowienie w sprawie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,
  • postanowienie związane z wydaniem zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy, itp.

Zażalenie – przygotowanie i terminy

Zażalenie powinno zostać wniesione się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a w przypadku, gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie – od dnia jego ogłoszenia stronie. Przygotowanie pisma o charakterze procesowym, jakim jest zażalenie można może wykonać na nasze zlecenie radca prawny. Zażalenie może oczywiście zostać także wniesione przez ustanowionego przez stronę pełnomocnika (np. adwokat). Wymogi formalne zażalenia określa art. 128 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Formą pomocy w sytuacji, gdy chcemy złożyć zażalenie, może być także porada prawna, podczas której radca pouczy nas o przepisach i pomoże napisać pismo.

Zażalenie – procedura rozpatrywania

Po tym jak prawnik, z którego usług korzystamy, sporządzi zażalenie, należy złożyć je do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał skarżone postanowienie. Jeśli organ zauważy braki, zwróci się z prośbą o ich uzupełnienie w terminie co najmniej 7 dni. W razie braku reakcjizażalenie nie będzie dalej rozpatrywany. Wniesienie zażalenia, co prawda, nie wstrzymuje wykonania wcześniej wydanego postanowienia, jednakorgan administracji publicznej, który je wydał, może wstrzymać jego wykonanie, jeśli uzna to za uzasadnione. Organ ocenia także, czy zażalenie zasługuje w całości na uwzględnienie. Ustosunkowanie się organu do złożonego zażalenia może być trojakie: organ może odrzuć zażalenie i utrzymać w mocy postanowienie, częściowo spełnić żądania, czyli uchylić część zaskarżonego postanowienia i odpowiednio je zmienić lub unieważnić postanowienie całkowicie.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *