Wypowiedzenie umowy

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenia umowy o pracę może dokonać zarówno pracodawca jak i pracownik, czyli obie strony, które łączy stosunek pracy potwierdzony zawartą umową. Po upłynięciu okresu jakim objęta jest umowa o pracę, istnieje możliwość jej wypowiedzenia (dotyczy to umów na czas określony). Wartą do zaznaczenia kwestią jest również to, że w praktyce żadna ze stron nie ma obowiązku przyjęcia wypowiedzenia tejże umowy, ani nie jest zobowiązana do wniesienia o zgodę o jego przyjęcie.

Jak dokonać wypowiedzenia umowy?

Wypowiedzenie umowy to oświadczenie woli. Może je złożyć pracownik i pracodawca. Umowy terminowej tzn. umowy na czas określony nie można wypowiedzieć, wyjątkiem jest obowiązywanie jej przez okres dłuższy niż pół roku i zapis o co najmniej 2 tygodniowym okresie wypowiedzenia. Oświadczenie woli – wypowiedzenie powinno być złożone na piśmie i opatrzone datą, w której wypowiadamy stosunek pracy. Jest też możliwość ustnej rezygnacji z pracy, warunkiem jest jednak posiadanie na to świadków.

Czas wypowiedzenia

Długość okresu wypowiedzenia jest zawarta w umowie o pracę zawartej między pracownikiem i pracodawcą oraz w przepisach Kodeksu Pracy. W zależności od rodzaju umowy, okres wypowiedzenia wynosi:

Przy umowie o pracę na czas nieokreślony:

„Art. 36. § 1.  Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.”

Przy umowie o pracę zawartej na okres próbny:

„Art. 34.  Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,

2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,

3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące. „

Warto dodać, że długość okresu wypowiedzenia  jest uzależniona od stażu pracy w danej firmie. Istnieje również możliwość ustalenia wcześniejszego terminu rozwiązania umowy – za porozumieniem obu stron. Często spotyka się sytuacje, w której pracodawca zwalnia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie jej wypowiedzenia. W przypadku indywidualnych postanowień istnieje też możliwość wydłużenia, lub skrócenia okresu wypowiedzenia.

W jaki sposób liczy się okres wypowiedzenia?

Pamiętajmy, że bardzo istotną kwestią jest poprawne obliczenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Przyjęto zasadę, że czas wypowiedzenia zaczyna swój bieg od soboty i kończy się w sobotę – tak liczony jest jeden tydzień wypowiedzenia. Liczą się dni kalendarzowe -nie bierzemy pod uwagę dni wolnych od pracy. Jeżeli natomiast okres wypowiedzenia jest jedno, bądź trzymiesięczny, wówczas bierzemy pod uwagę tylko pełne miesiące kalendarzowe tzn, że okres wypowiedzenia zaczyna się pierwszego, a kończy ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego – to znaczy, że okres 3 miesięcznego wypowiedzenia kończy się wraz z upływem pełnych 3 miesięcy kalendarzowych. W razie kłopotów z poprawnym wyliczeniem dni okresu wypowiedzenia, a także problemów związanych z jej wypowiedzeniem, warto zasięgnąć porady u adwokata lub w kancelarii radcy prawnego.

Warto przeczytać również artykuł na stronie:

https://pewny-prawnik.pl/blog/61/wypowiedzenie-umowy-o-prace

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *