Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Podczas postępowania egzekucyjnego zdarzają się przypadki, w których komornik, z różnych przyczyn, napotyka trudności z wyegzekwowaniem od dłużnika zasądzonych należności. W takiej sytuacji można mówić o umorzeniu egzekucji komorniczej, czyli zakończenia procesu zaspokajania długu bez jego całkowitego pokrycia. Kiedy pojawia się wątpliwość dotycząca umorzenia roszczenia, a pojawić się może zarówno u wierzyciela jak i u dłużnika – warto zasięgnąć profesjonalnej opinii adwokata. Decyzje o umorzeniu powstają w trojaki sposób:

Umorzenie na wniosek

W tym wypadku z wnioskiem może wystąpić wierzyciel ale też osoba, która jest stroną postępowania egzekucyjnego, ale w rzeczywistości nie jest dłużnikiem. Prawomocny wyrok sądu również jest w stanie umorzyć egzekucję komorniczą, tym bardziej kiedy odbywa się ona niezgodnie z tytułem wykonawczym i niezgodnie z obowiązującym prawem.

Umorzenie z mocy prawa

Odbywa się w sytuacji kiedy prawo staje na drodze postępowania komornika. Dotyczy to między innymi sytuacji, w której dług się przedawnia, lub dłużnik ogłasza upadłość.

Umorzenie z urzędu

Jest zgodne z postanowieniem, które wydaje organ egzekucyjny. Spotyka się je rzadziej niż umorzenie na wniosek, czy z mocy prawa.  Najczęściej jego przyczyną jest wyraźny brak szansy na zaspokojenie roszczeń wierzyciela, a koszty prowadzenia postępowania egzekucyjnego nie mają szans na pokrycie. Przyczyną może być brak zdolności sądowej dłużnika, albo sytuacja, w której dłużnik lub wierzyciel nie posiadają osobowości prawnej. Zagraniczni dyplomaci także nie podlegają polskiemu postępowaniu egzekucyjnemu.

Czy umorzenie egzekucji umarza dług?

Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie ma związku z umorzeniem długu i nie zamyka wierzycielowi drogi do dochodzenia w inny, pozasądowy sposób swoich roszczeń wobec wierzyciela. Jeżeli komornik odstąpił od prowadzenia swoich procedur, z radą o sposobie na odzyskanie należności może przyjść kancelaria prawna lub radca prawny. Istnieją także inne, zgodne z obowiązującym prawem sposoby do dochodzenia roszczeń – nawet tych, które zostały umorzone. W drodze postępowania sądowego, wierzyciel może wystąpić o wyjawienie wszystkich dóbr, które wchodzą w skład jego majątku. Jeżeli takie działanie nie okaże się skuteczne, istnieje możliwość wpisania dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (RDN). Kiedy wszystkie sposoby zawiodą, istnieje możliwość „sprzedaży” długu zewnętrznej firmie windykacyjnej, która z pewnością podejmie niejedną próbę dochodzenia roszczeń.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *